การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการขยายผลต้นแบบห้องเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.  นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการขยายผลต้นแบบห้องเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/ วิธีการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ที่ตรงกับความต้องการและบริบทของสถานศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในลักษณะการปฏิบัติจริง (Active Learning)  เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C) จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯขึ้นเพื่อเป็นการขยายผลไปยังโรงเรียนคู่พัฒนา และโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนา และการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบห้องเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านฝั่งแดง โดยมี ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านฝั่งแดง และโรงเรียนบ้านกุดดินจี่ เข้าร่วมการอบรมและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกัน ในครั้งนี้

นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 กล่าวว่าโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการขยายผลห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าเป็นโครงการที่ดี เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในการเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของครูที่มีบทบาทหน้าที่ในการสอนและพัฒนาผู้เรียนต้องมีคุณสมบัติ คือการพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียนที่สามารถพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้กับผู้เรียนได้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมคือการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนไปสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทั้งครูและผู้เรียน ซึ่งการพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถะของครูมีความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ครูต้องสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมของเยาวชนให้มีศักยภาพในการทำงานในยุคอนาคต ซึ่งการสอนโดย “โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน” ก็เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่ของผู้เรียนได้

รูปภาพเพิ่มเติม>>>:https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1560817584309258