“เปิดบ้านวิชาการ สู่ทักษะอาชีพ” ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ สู่ทักษะอาชีพ” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร อำเภอชำนิกลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ พร้อมงานปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ และมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยในระดับปฐมวัย โดยมี นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ นายสมร หล่าดอนดู่ ประธานกลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ ร่วมเป็นเกียรติฯ และชื่นชมผลงานวิชาการของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร อำเภอชำนิ มี นายสมชาย ไชยศรีรัมย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ความสำคัญกับการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย และในทุกระดับ เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เสริมสร้างเด็กให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาในชั้นที่สูงขึ้นไป พร้อมได้จัดงานปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ เป็นแรงจูงใจ ที่จะกระตุ้นให้นักเรียนอยากศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น