วันเด็กบุรีรัมย์ ลูกหลานรัชกาลที่ ๑ รักพระเจ้าอยู่หัว” ประจำปี ๒๕๖๔

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดงาน “วันเด็กบุรีรัมย์ ลูกหลานรัชกาลที่ ๑ รักพระเจ้าอยู่หัว” ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บริเวณถนนเสด็จนิวัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณถนนเสด็จนิวัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมจัดงาน “วันเด็กบุรีรัมย์ ลูกหลานรัชกาลที่ ๑ รักพระเจ้าอยู่หัว” โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำทีมโดย นางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ และข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “สถานีรถไฟบุรีรัมย์” และโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ โดยการนำของคณะครู ได้พานักเรียนมาชมและทรรศการ และร่วมกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัลเต็นท์ต่างๆ ภายในงาน ประธานในพิธีฯ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

วันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจะตรงกับสัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้จังหวัดบุรีรัมย์เลื่อนการจัดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๔มาเป็นวันอังคารที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ภายใต้ชื่อว่า “วันเด็กบุรีรัมย์ ลูกหลานรัชกาลที่ ๑ รักพระเจ้าอยู่หัว” เพื่อเป็นการให้ขวัญ กำลังใจ และให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน รู้จักวิธีเลี้ยงดูเด็กอย่างเหมาะสม และเพื่อให้เด็กมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดถึงให้ความปกป้องคุ้มครองเด็ก สร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กให้เป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก