เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนรวมมิตร แหล่งสร้างคนคุณภาพชุมชนแห่งการท่องเที่ยว

วันที่ 6 เมษายน 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ” โรงเรียนบ้านรวมมิตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพ ความสามารถของนักเรียน ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบการดำเนินงานการศึกษาของทางโรงเรียน นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรวมมิตร คณะครูและนักเรียนตลอดจนเครือข่ายชุมชนได้ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการทางวิชาการของนักเรียน ครูและชุมชน การแสดงของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน ณ โรงเรียนบ้านรวมมิตร ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

โรงเรียนบ้านรวมมิตร มีที่ตั้งอยู่ที่ บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ริมแม่น้ำกกฝั่งซ้าย หมู่ 2 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชาติพันธุ์ชาวกระเหรี่ยง และยังมีหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่าและลาหู่ในหมู่บ้านใกล้เคียง ได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยใช้การท่องเที่ยวจากองค์กรเอกชนและประสบความสำเร็จจากการนำช้างมาเป็นพาหนะนำเที่ยวชมธรรมชาติและหมู่บ้านชาวเขา นอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกจากฝีมือชาวเขาเผ่าต่าง การชมการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าและที่พักในลักษณะหมู่บ้าน Home Stay เป็นต้น