สพป.ลำพูน เขต 2ศึกษาดูงานการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ณ สพป.ลำพูน เขต 1

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยมีดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะได้ให้ความรู้ในการดำเนินงานทุกขั้นตอน  พร้อมกันนี้นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนางจุลี บุมาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางฉันทนา มุ่นอินต๊ะ ศึกษานิเทศชำนาญการ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1