ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่  ๗  เมษายน  ๒๕๖๔   ดร.ปราโมทย์ แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี (ครั้งที่ ๑)     ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑