สพม.เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและติดตามผลการดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและติดตามผลการดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปี 2564 ให้แก่ ครูผู้รับผิดชอบงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จำนวน 34 คน 34 โรงเรียน โดย นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และคู่มือการรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ณ ห้องประชุมล้านเงิน ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่