สพป.ชัยนาท เปิดค่ายทักษะชีวิต โครงการรวมพลังป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานเปิดค่ายทักษะชีวิต โครงการรวมพลังป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2564 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กเยาวชนแกนนำ สามารถนำความรู้ทักษะชีวิตเพื่อขยายผลให้เด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงและวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้พิษภัย วิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติด โดยใช้หลักธรรมเป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เรียนรู้ ยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นพลเรือนดีของชาติบ้านเมือง  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ อำเภอวัดสิงห์ จำนวน 110 คน ณ โรงเรียนวัดวังหมัน อำเภอวัดสิงห์