++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังนโยบายการประชาสัมพันธ์จากเลขาธิการ กพฐ. ++

<<<<วันพฤหัสบดี   ที่ 8 เดือนเมษายน  พ.ศ.2564  เวลา 09.00 นายสุรชาติ การสอาด  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยนายปิยะศักดิ์ พรหมมาแบน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเชิงรับ รวมทั้งการสื่อสารในยุคดิจิทัล เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ สู่สาธารณชนได้อย่างทันท่วงที สร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านอัมพร  พินะสา เป็นประธานในการประชุม  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM  MEETING +  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน