สพฐ. ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางประชาสัมพันธ์ เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวทั้งองค์กร

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting ร่วมกับนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อมอบนโยบายและกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้มีความเข้าใจตรงกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมอบหลักคิดและแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และนายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ร่วมให้ข้อมูลช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ สพฐ. เครือข่ายการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และช่องทางวิธีการรับ-ส่งข้อมูลเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ สพฐ. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องปฏิบัติการ OBEC Channel อาคาร สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า งานประชาสัมพันธ์เป็นงานที่เป็นหัวใจสำคัญของ สพฐ. อย่างยิ่งอีกงานหนึ่ง สิ่งที่อยากให้ทุกคนได้ช่วยกันดำเนินการประชาสัมพันธ์ ก็คือการเอางานที่ดีหรืองานที่ประสบความสำเร็จ ทั้งจากนักเรียน คุณครู โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่ออกมานำเสนอ ซึ่งปกติเรามักจะเน้นไปที่ประเด็นใหญ่ๆ เป็นหลัก แต่จากนี้ขอให้เพิ่มเติมในส่วนประเด็นเล็กๆ ที่ประสบความสำเร็จด้วย ยกตัวอย่างกรณีที่มีโรงเรียนแห่งหนึ่งมอบประกาศนียบัตรทำความดีให้เด็กนักเรียนที่จับปูนาเก่ง จะเห็นได้ว่าประเด็นเล็กๆ เหล่านี้เมื่อหยิบขึ้นมานำเสนอเป็นข่าว จะเป็นการสะท้อนให้คนทั่วไปเห็นว่าการที่เด็กทำความดี ไม่จำเป็นต้องเป็นความสำเร็จในเรื่องใหญ่ๆ เท่านั้น แต่การทำความดีไม่ว่าจะทำด้วยจิตใจ ด้วยวาจา หรือด้วยการกระทำ ต่างก็เป็นสิ่งที่ดีงาม สามารถนำมายกย่องได้ทั้งหมด ดังนั้นสำหรับนักประชาสัมพันธ์ในระดับเขตพื้นที่ ขอให้ทุกคนได้นำกรอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ทั้ง 12 ข้อ และวาระเร่งด่วนใน 7 ประเด็น รวมถึงนโยบายของเลขาธิการ กพฐ. ใน 4 ด้าน นำมาเป็นกรอบในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

“ในวันนี้เรามีของดีอยู่มากมายทั่วประเทศ แต่เราต้องนำสิ่งดีๆ ทั้งหลายเหล่านั้นขึ้นมาให้สาธารณชนได้รับรู้และรับทราบ ซึ่งหากเราร่วมมือกันอย่างแท้จริง ทั้ง 245 เขตพื้นที่ ในแต่ละเขตหยิบเรื่องดีๆ ขึ้นมาเผยแพร่วันละ 1 เรื่อง ในแต่ละวันก็จะมีเรื่องดีๆ ที่สาธารณชนรับรู้ถึง 245 เรื่อง แล้วใน 1 สัปดาห์ 1 เดือน หรือ 1 ปีก็จะยิ่งทบทวีคูณเข้าไปอีก เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่มีความท้าทายกับนักประชาสัมพันธ์ทุกคน ตนขอเป็นกำลังใจให้นักประชาสัมพันธ์ทุกคนอีกครั้งครับ” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว