สพป.สมุทรสาคร – การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ สพป.สมุทรสาครได้จัดทำการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ ครอบครัว มีผู้เรียน ๑๔ คน ดำเนินการวัดและประเมินผล โดยคณะกรรมการวัดและประเมินผล ณ ห้องประชุมเสมาสาคร ชั้น ๓ สพป.สมุทรสาคร