พิธีเปิดศูนย์พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ(studen Excellence Center:SEC) อำเภอมัญจาคีรี

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ(studen Excellence Center)เพื่อเป็นเครือข่ายพัฒนานักเรียนที่เรียนเก่งในแต่ละวิชา มาเรียนรวมกันเพื่อพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง มีทักษะ เป็นแกนนำ รวมทั้งครูผู้สอนที่มีความชำนาญรายวิชามารวมกันและเป็นศูนย์รวมสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนพร้อมให้บริการแก่โรงเรียนประถมศึกษาตลอดจนเป็นศูนย์กลางจัดอบรมพัฒนาครูและจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนภายในอำเภอ ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด