ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ด้วย คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก รายละเอียดดังเอกสาร