ประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ สพม.ลปลพ

          ในวันที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง  จัดนิทรรศการแสดงผลงาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา “ประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สื่อและนวัตกรรมในระบบออนไลน์” ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

          โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นประธานเปิดงานฯ นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน เพื่อยกระดับการศึกษาให้มีความก้าวหน้าสู่ยุค 4.0 เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับตัวเอง สร้างคนรุ่นใหม่เปี่ยมด้วยศักยภาพและทักษะแห่งอนาคต เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ยุค 4.0 ได้อย่างแท้จริง

          กิจกรรมภายในงาน เป็นผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ผ่านการคัดเลือกสู่ระดับจังหวัดลำปาง ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปางกัลยาณี  อีกทั้ง มีเครือข่ายทางการศึกษาออนไลน์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ คือ AIS  TOT  STAR  SOFTWARD และ บริษัท เอ็ดดูเคติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อรองรับการขับเคลื่อนสู่โลกออนไลน์ในอนาคตต่อไป

ชนัดดา ทิพย์เลิศ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์