ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศของนักเรียน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธาน เปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศของนักเรียน(Student Exellrent Center:SEC)อำเภอบ้านแฮด นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อเป็นสถานที่ใช้สำหรับพัฒนาศักยภาพสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอนในวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย เป็นศูนย์กลาง พร้อมกับให้โอวาท