ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พบปะ ขรก.ครูที่ร่วมถอดประสบการณ์การการจัดกิจกรรมการอ่านให้ฟัง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พบปะข้าราชการครูที่มาร่วมถอดประสบการณ์การจัดกิจกรรมการอ่านให้ฟังวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี ให้มีการพัฒนา ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิต ให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตาม เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54