ประชุม กต.ปน.

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(กต.ปน.)เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก ซึ่ง คณะกรรมการ กต.ปน.จะส่งเสริสนับสนุนให้มีการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากำหนดเป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา