สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมทีมบริหาร ประกาศมาตรการป้องกันควบคุม COVID-19

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมรอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อปรึกษาหารือ การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ควบคุม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของโรงเรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 16 – 30 เมษายน 2564 วันที่ 16 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2

โดยมีมาตรการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

  1. ปิดสถานที่โรงเรียนชั่วคราว  ตั้งแต่วันที่  16 – 30  เมษายน  2564  ยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ หรือใช้เพื่อให้ทางการแพทย์และสาธารณสุข  สำหรับการเรียนการสอน   และการสมัคร       รับนักเรียนให้ใช้ระบบแบบออนไลน์
  2.  ห้ามมิให้มีการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค  หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน  หรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่โรค  ณ  ที่ใดๆทั่วจังหวัดพิษณุโลก             ห้ามจัดกิจกรรมรวมคน  ตั้งแต่  30  คนขึ้นไปทุกประเภท
  3.  ให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานในสังกัด  มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน  ณ  ที่พักอาศัยตามความเหมาะสมและส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการปฏิบัติงานทุกชนิด  โดยเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาและให้จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน  ณ  สถานที่ทำงาน     ไม่เกินร้อยละ 10  ของบุคลากรทั้งหมด  โดยให้คำนึงถึงบุคลากรที่จำเป็นสำหรับงานให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ
  4.  ให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานในสังกัด  กำหนดวิธีการที่ชัดเจน  และเหมาะสมในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน  ณ  ที่พักอาศัย  รวมถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน  ณ  สถานที่ทำงาน  โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ
  5. ให้โรงเรียนในสังกัด  เลื่อนการจัดประชุม  การฝึกอบรมหรือการสัมมนาต่างๆออกไปก่อน     เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนต้องจัดประชุม  ให้ใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
  6. ให้โรงเรียนในสังกัด  งดจัดการเรียนการสอน  และงดการจัดกิจกรรมใดๆที่ต้องมีการรวมกลุ่มของนักเรียน
  7. กรณีการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564  ให้ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดมาตรการระวังป้องกันเข้มข้นสูงสุดในการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ      โดยควรรับสมัครรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (แบบออนไลน์)  หากจำเป็นต้องมีการสอบ  การสัมภาษณ์  จะต้องดำเนินการตามมาตรการระวังป้องกันเข้มข้นสูงสุด  และให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขและสาธารณสุขจังหวัดโดยเคร่งครัด
  8. การปฏิบัติราชการ  ณ  สถานที่ทำงาน  ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกรายปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  โดยตรวจวัดอุณหภูมิ  ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา  หมั่นล้างมือ       ลดการสัมผัสและเว้นระยะห่างการติดต่อสนทนาไม่น้อยกว่า  1.50  เมตร  ทั้งนี้  ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกรายต้องหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรม  หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง  ในกรณีบุคลากรภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการต้องขอให้ตรวจวัดอุณหภูมิและต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

  9. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการปฏิบัติงานในที่พัก และข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ กลับไปปฏิบัติงาน  ณ  สถานที่ทำงานตามปกติ  ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติตามมาตรการและข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปอย่างเคร่งครัด  และให้ผู้บังคับบัญชารายงานผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อหัวหน้าส่วนราชการโดยทันที
           10. ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ประกาศจังหวัดพิษณุโลก และประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
           11. หากพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยด่วน