สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมและประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนเพื่อส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ศึกษาต่อระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นางสาววัลลภา รักษ์สังข์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมและประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนเพื่อส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒๖ คน ศึกษาต่อระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ โดยความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL) และมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง ขอขอบคุณ คุณกรทัศน์ คุณาวุฒิ เจ้าของร้านบ้านตากาแฟที่บริจาคเงิน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าพาหนะส่งนักเรียน และมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง ในการชำระค่าเล่าเรียนเทอมแรกให้กับนักเรียน ณ ร้านบ้านตากาแฟ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง