รองเลขาธิการ กพฐ. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการจัดตั้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษ

วันที่ 20 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมวางแผนการจัดตั้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สศศ.สพฐ.) ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา กล่าวว่า การขอจัดตั้งโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรีต่อคณะกรรมการวางแผนการจัดตั้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษนี้ มีความสำคัญมาก เนื่องจากปัจจุบัน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล มีนักเรียนที่เป็นบุคคลออทิสติก และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวนมาก ส่งผลให้ขาดแคลนห้องเรียน รวมถึงหอพักที่ใช้อยู่อาศัยเกิดความแออัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) จึงดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลออทิสติกทุกระดับ ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเหมาะสม ทั่วถึง และมีคุณภาพ อีกทั้งยังช่วยให้บุคคลออทิสติกที่ไม่สามารถเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไป ได้มีที่เรียนและที่พัก ที่เหมาะสม อันจะส่งผลให้มีพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาที่ดีขึ้นต่อไป