สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2564 “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”

 วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น.  ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต  2  พร้อมด้วยนายสุชีพ  ช่วยแก้ว  นายนพดล  ตลับแก้ว  และนางพรพนา  บัวอินทร์  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  รับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15/2564 ซึ่งส่งสัญญาณ Conference จากส่วนกลาง สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบาย  และข้อราชการที่สำคัญ  จาก ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการ กพฐ.  ในการดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิบัติตามนโยบาย  ณ  ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  สำหรับบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ที่โต๊ะปฏิบัติงานของแต่ละคน   เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างและปฏิบัติตัวตามมาตรการในการป้องกันจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)