ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน (TEZ)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียนครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษาให้เป็นระบบกลาง ผู้สนใจสามารถ สอบถามหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ