สพป.สมุทรสาคร – ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สพป.สมุทรสาคร สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ เทียบจากปีการศึกษา ๒๕๖๒ (วิชาภาษาไทย ๕๘.๖๐ เพิ่มขึ้น ๘.๑๓ ภาษาอังกฤษ ๔๔.๒๙ เพิ่มขึ้น ๑๑.๖๘ วิทยาศาสตร์ ๓๙.๔๕ เพิ่มขึ้น ๓.๔๑ และ เฉลี่ยรวมทุกวิชา ๔๓.๑๘ เพิ่มขึ้น ๔.๙๙ )

นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.สมุทรสาคร กล่าวขอบคุณ ผู้บริหารโรงเรียน คุณครูผู้สอนทุกท่าน และ ศึกษานิเทศก์ ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท พร้อมทั้งชื่นชมลูกๆ นักเรียนชั้น ป.๖ ทุกคน ที่ทำให้ สพป.สมุทรสาครประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แม้ว่าในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาเราอยู่ในสถานการณ์วิกฤติ COVID-19