ประชาสัมพันธ์โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี”

ประชาสัมพันธ์โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” เชิญชวนการประกวดอ่านออกเสียง การประกวดมารยาทไทยและการประกวดวาดภาพดิจิทัล ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิมเติมตามเอกสารแนบ