สพป.สระบุรี เขต ๒ สถานที่ฝึกประสบการณ์การบริหารการศึกษา

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒และ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย พบปะนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จากนั้นนักศึกษาได้เรียนรู้โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้อำนวยการกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ ๑. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย นางกชพร ศิริปรุ ผู้อำนวยการกลุ่ม ๒. กลุ่มอำนวยการ โดย นางมาลี แก้วแววนาม ผู้อำนวยการกลุ่ม ๓. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดย นางอรสา เรืองรองธรรม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่ม และ ๔. กลุ่มบริหารงานบุคคล โดย นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต ผู้อำนวยการกลุ่ม