สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม Conference

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม Conference ผ่านทาง OBEC Channel การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ที่กำกับดูแลการศึกษาทางไกล นายภัทรพล ชุมสาย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายบัญญัติ มะโนมัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุม Conference ผ่านทาง OBEC Channel การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์   เขต ๑ คือ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมที่โรงเรียน