สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะทำงานโครงการสร้างความเข้าใจในการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

——————–

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นายบุญส่ง ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการสร้างความเข้าใจในการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดทำ/จัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวจึงใช้วิธีดำเนินการโรงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพระสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด