มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ของบุคลากรใน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ของบุคลากรใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์    เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ได้ร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก และเพื่อป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) รวมทั้งการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กำหนดกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ดังนี้ (๑) ให้ผู้บริหาร มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามความเหมาะสมและส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงานทุกชนิด โดยให้เปิดเครื่องมือสื่อสาร เพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา กรณีมีงานเร่งด่วนต้องสมมารถรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานได้ภายใน ๑ ชั่วโมง และให้ทุกลุ่ม/หน่วย จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของบุคลากรทั้งหมด โดยให้คำนึงถึงบุคลากรที่จำเป็นสำหรับงานที่ให้บริการผู้มาติดต่อราชการเป็นสำคัญ  (๒) ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงและรายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ (๓) ให้กลุ่ม/หน่วย เลื่อนการจัดประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมมนาต่างๆ ออกไปก่อน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนต้องจัดประชุม ให้ใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (๔) ในการปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ทำงาน ให้ข้าราการและบุคลากรในสังกัดทุกรายปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยตรวจวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ ลดการสัมผัส และเว้นระยะห่างการติดต่อสนทนาไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ทั้งนี้ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกรายต้องหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ในกรณีบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ ต้องขอให้ตรวจวัดอุณหภูมิและต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา (๕) ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ที่ ๘๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการตามปกติ