ประเมินสัมฤทธิผล รอง ผอ.สพป.กระบี่ ในระยะ 1 ปี ครั้งที่ 1 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Google Meet

วันที่ 27  เมษายน  2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  เป็นประธานกรรมการ  นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  กรรมการ  และนางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง กรรมการและเลขานุการ    ร่วมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (รอง ผอ.สพท.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ในระยะ 1 ปี ครั้งที่ 1  ของนายเทวัน  พอใจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Google Meet เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-2019    โดยมีนายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายชัยยงค์  ตุลารักษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ และร่วมเป็นกำลังใจให้กับนายเทวัน  พอใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่