สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจัดลำดับความสำคัญโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางสาวปวิชญา สินน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ กลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญความจำเป็นของโรงเรียนที่เสนอของบประมาณโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน, โครงการอาหารกลางวันเพื่อลดปัญหาภาวะทุภโภชนาการ กิจกรรมพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนและกิจกรรมพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมทางไกลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2