สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง โรงเรียนที่เสนอของบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นของโรงเรียนที่เสนอของบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของนักเรียน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายสมชาย กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒