สพป.ชัยนาท ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด

วันที่ 28 – 30 เม.ย.64 น.ส.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท (ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 2) เป็นประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 2 ผู้เข้ารับการประเมินฯ ได้แก่ นายนิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.ปทุมธานี (สพม.4 เดิม) นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี 2 นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผอ.สพป.สระบุรี 2 , นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.สระบุรี 1 ,    นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี และนายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง ทางระบบ conference โดยใช้โปรแกรม google meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)   โดยมี น.ส.ศศิธร วงษ์เมตตา อดีต ผอ.สพป.ชัยนาท กรรมการ  และ นายสมภูมิ บ่ายเที่ยง อดีต ผอ.สพม.42 กรรมและเลขานุการ      ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท