สพป.ระยอง เขต ๒ ส่งนักเรียนศึกษาต่อโครงการทวิภาคี

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ประสานกับ นายวิสูตร อุดมพฤกษชาติ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น พร้อมด้วยคณะครูที่เกี่ยวข้อง ได้นำนักเรียนโครงการทวิภาคี (โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ และโรงเรียนบ้านสีระมัน) ในความร่วมมือของมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL.) จำนวน ๑๐ คน เดินทางเข้าศึกษาต่อในสถานประกอบการเครื่องประดับอัญมณี บริษัท แพรนด้าจิวเวลรี่ จำกัด มหาชน บางนา กทม. ในสังกัดวิทยาลัยกาญจนาภิเษก นักเรียนโครงการทวิภาคี จะเรียนหลักสูตร ปวช. ภาคทฤษฎี สัปดาห์ละ ๑ วัน ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ๕ วัน มีอาหารเลี้ยงครบ ๓ มื้อ มีเบี้ยเลี้ยงโอนเข้าบัญชีให้ ๑๕ วัน : ๑,๕๐๐ บาท และมีประกันชีวิตให้แก่นักเรียนทุกคน หยุดพักผ่อนวันอาทิตย์ โดยมีอาจารย์แสงมณี (อาจารย์แม่) คอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ตลอดระยะเวลา ๓ ปี (*)หมายเหตุ(*)ในปีการศึกษานี้ มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง โดยคุณวิทิต ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิและคณะกรรมการมูลนิธิฯได้ให้ความอนุเคราะห์ ทุนการศึกษา “คนละครึ่ง” กับนักเรียนเป็นเงิน ๙,๑๐๐ บาท ส่วนในการเดินทางไปส่งนักเรียนเข้าสถานประกอบการในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณกรทัศน์ คุณาวุฒิ (พี่หนุ่มบ้านตากาแฟ) ได้ให้ความอนุเคราะห์ ทุนการเดินทางเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท พาหนะในการเดินทางไปส่งนักเรียนเข้าสถานประกอบการ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านผอ.จรัญ หวานคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต ๒ ในนามของผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโครงการทวิภาคีเครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ สพป.ระยอง ๒ ขอกราบขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆฝ่าย ทุกๆคน ที่ได้มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน “สร้างคนดีให้สังคม” หยิบยื่นโอกาสที่ดี ให้กับเด็กๆที่ขาดโอกาส ให้ได้มีโอกาสเหมือนคนอื่นๆได้มีโอกาสที่จะไขว่คว้าอนาคตที่สดใสด้วยตัวของตัวเอง จะได้เป็นหลัก เป็นที่พึ่งให้กับตัวเองและครอบครัว ได้ต่อไปในอนาคต