สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมในการประชุมชี้แจงการประเมิน PMQA 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ กพร.

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร, นางจิรฉัตร ไชยสกุล, นางสาวปวิชญา สินน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบ ร่วมรับชมการปะชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการปะเมินสถานภาพของหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0  ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Video Conference (Zoom) ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อรับทราบแนวทางและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.) ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2