สพฐ. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพฐ. โดยมีคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ รวมถึงผู้อำนวยการสำนักต่างๆ และคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (ZOOM)

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้หารือถึงการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อาทิ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดภายในโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนใน 5 รูปแบบ การพัฒนาครูให้จัดการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด อีกทั้งให้มีการติดตามวัดผล ประเมินผล และรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ เป็นต้น