ยื่นข้อเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. ต่อท่าน พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์

เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.ประทุมธานีเขต 1 นายมติชน มูลสูตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 นายชาญกฤต นำ้ใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 นายสุริยันต์ สุวรรณทอง นายธนะชน ทัศนเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 นายมิน ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 นายกิ่ง ลิ้มประสาท ผู้แทนสมาคมผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดนครปฐม นายอธิกานต์ สักคุณา ประธานชมรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมเข้ายื่นข้อเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. ต่อท่าน พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ท่านได้รับข้อเสนอไว้และจะนำไปดำเนินการให้เป็นลำดับต่อไป