สพป.ยโสธร เขต 2 ออกติดตามและตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่ อำเภอทรายมูลและอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ในวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางแก้ว ฉัตรจอหอ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ และ นายวีระพล โสมณวัตร พนักงานพัสดุ ส.4 ออกติดตามและตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่ อำเภอทรายมูลและอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร