(ร่าง) แผนดำเนินงานการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564