คู่มือ การดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป

คู่มือ การดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564