มัธยมบุรีรัมย์ ร่วมประชุมเร่งขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นรูปธรรม

วันนี้ (11 พ.ค.2564) 09.00 น.ณ ห้องประชุมไชยมงคล สพม.บุรีรัมย์  ดร. กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ (สพม.บุรีรัมย์) พร้อมด้วยนายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ถ่ายทอดจากห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ พร้อมรับการเตรียมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เตรียมการจัดการเรียนการสอน 5 รูปแบบ ที่โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการการสอนทำได้ทุกรูปแบบ ที่ครูและนักเรียนมีความสุขและจะต้องปลอดภัย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนให้มีประสิทธิผลอย่างเป็นที่สุด