การขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID -19)

หนังสือ ศธ 04006/ว1454 เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต และรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบคำร้อง

การขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย และการขอรับการตรวจลงตราของครูชาวต่างประเทศ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID -19)รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ นี้