เตรียมรับมือ Covid-19 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ที่โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3 ได้ดำเนินการเพื่อเตรียมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เตรียมรับมือกับ Covid-19 รวมทั้งการพัฒนาระบบการติดตามนิเทศการสอนแบบออนไลน์ในยุคที่มีโรคระบาด เพื่อความปลอดภัยของครู บุคลากร และนักเรียน

นายนิพนธ์ มณีรัตน์