ที่ปรึกษาฯ สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียน

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมี นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมติดตามการสอบคัดเลือกดังกล่าว ณ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา และโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี