การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ(กยส.)

รายละเอียดและแบบฟอร์มการรับสมัครดังไฟล์ลิงค์นี้