สพป.เลย เขต ๒ รับการตรวจราชการของ สพฐ.

วันศุกร์ที่ ๔ และวันเสาร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ โรงเรียนบ้านโคกมน โรงเรียนบ้านกกบก และโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๔   คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นายอโณทัย  ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.  นางสาวจุฑามาศ  ชีวิตโสภณ  ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. นางภาวิณี   แสงทวีสุข   นางสาวอังคณา  สุขเสวี    นางมัลลวีร์   รอชโฟล  นางสาวภิญญาพัชญ์   เชื้อจันทร์ยอด  และนางสาวฉัตรชนก  จันทร์แย้ม ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการซึ่งเป็นโรงเรียนเป้าหมายโรงเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ/การสอบแบบ Open approach/ต้นแบบสหกรณ์  โรงเรียนพระราชทานยกระดับคุณภาพการศึกษา,ปฐมวัย,อ่านออกเขียนได้ลายมือสวย  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนที่จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV  โรงเรียนประชารัฐ/พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดย นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบดูแลแต่ละโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกโรงเรียน รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับ ดูแล อำนวยความสะดวก เพื่อให้การตรวจราชการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด