ผอ.สอ. ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลในรูปแบบ Online เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต On-Hand เรียนที่บ้านด้วยแบบฝึกหัดใบงาน และ On-Demand เรียนผ่านแอปพลิเคชัน โดยมีนายอัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ให้การต้อนรับและแนะนำวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

ทั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโรงเรียนขยายคุณภาพทางการศึกษา และเป็นที่ตั้งของศูนย์ปฐมวัยต้นแบบอำเภอเชียงของ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,308 คน มีพื้นที่เขตบริการโรงเรียนอยู่ทั้งหมด 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเวียงดอนชัย หมู่ที่ 12 บ้านสบสม หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งดุก หมู่ที่ 4 บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7 และบ้านโจ้โก้ หมู่ที่ 10 โดยมีกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-13 มิถุนายน 2564 เป็นการจัดการเรียนการสอนทางไกลรูปแบบ ONLINE, ON-DEMAND, ON-HAND และในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จะเปิดเรียนตามปกติ (On-Site) หากสถานการณ์คลี่คลาย