สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 สร้างความเข้าใจสิทธิประโยชน์พึงมีหลังเกษียณอายุราชการ รุ่นที่ 1

       วันที่  10 มิถุนายน  2564 เวลา 09.00 น.  ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต  2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการปัจฉิมนิเทศผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รุ่นที่ 1 ผู้เข้าประชุมเป็นข้าราชการอยู่ในระบบ กบข. ที่พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  จำนวน 41 ราย  ได้ตรวจสอบข้อมูลของตนและกรอกข้อมูลในเอกสารยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญได้ถูกต้อง ครบถ้วน  และเพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ สิทธิประโยชน์พึงมีหลังเกษียณอายุราชการ  โดยนางสาวพรพิมล  แจ่มกระจ่าง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เป็นผู้กล่าวรายงาน  และบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้     ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2