ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนและนำเสนอนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals : SDGs

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนและนำเสนอนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals : SDGs ณ ห้องประชุมพลาญชัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนและนำเสนอนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals : SDGs ณ ห้องประชุมพลาญชัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1