ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีมบริหาร สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

+++++วันที่ 9 มิถุนายน 2564  นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานการประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง  ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งข้อราชการ การดำเนินการต่างๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ.

โดยมีเรื่องเสนอในที่ประชุมที่สำคัญได้แก่ เรื่องแนวทางการดำเนินงานด้านสารบรรณด้วยระบบ e-saraban การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2564  ตำแหน่งว่า 38 ค (2) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การประเมินสถานะหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนของ สพท.ตามมาตรฐาน สพท.ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งติดตามการดำเนินงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป  เรวดี…ภาพ / ข่าว