การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 10 มิถุนายน 2564  ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  มอบหมายให้ ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ภาคเรียนที่1/2564 สหวิทยาเขตนเรศวร สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สหวิทยาเขตเอกาทศรถ และสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยเน้นย้ำในประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ตามแนวทางการขับเคลื่อน “สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พัฒนาวิถีใหม่ ได้วิถีคุณภาพ” รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการยกระดับคุรภาพผู้เรียน และการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

Alisa Pratumpo